Da li je gubitak mišića zaista neizbežan?


Fauja Singh, najstariji maratonac na svetu

Dugi niz godina bilo je opšteprihvaćeno stanovište da kod osoba preko četrdeset godina starenjem dolazi do atrofije i gubitka mišićne mase. Međutim, istraživanja koja su na tu temu sprovođena nisu uzimala u obzir bitan faktor – koliko je osoba u pitanju fizički aktivna, odnosno vršena su samo na uzorku prosečnih, slabo pokretnih pojedinaca i nisu ispitivala da li neki oblik treninga može da efekte starenja na mišiće uspori ili čak eliminiše.

Fauja Singh, najstariji maratonac na svetu

Istraživanje grupe naučnika sa univerziteta u Pitsburgu sprovedeno na uzorku od četrdeset izuzetno aktivnih rekreativnih sportista (koji intenzivno treniraju četiri ili pet puta nedeljno) starosti od 40 do 81 godine pokazalo je da među ovim osobama ne postoji značajna razlika u mišićnoj masi i snazi mišića, i pored određenog porasta procenta telesne masti sa godinama. I uzimajući u obzir efekte starenja, ovi sportisti uspeli su redovnim vežbanjem da svoje atribute održe praktično nepromenjenim, što je dovelo do zaključka da gubitak mišićne mase i snage nije posledica godina već hronične neaktivnosti mišića. Do sličnog rezultata došla je i grupa istraživača sa univerziteta u Zapadnom Ontariju.

Naime, od ranije je poznato da je gubitak mišićne mase posledica smanjenja broja „motornih jedinica“. Motorna jedinica predstavlja grupu mišićnih vlakana pod kontrolom jednog motornog neurona. U prevodu, gubitkom svakog motornog neurona, atrofiraju i odgovarajuća mišićna vlakna koja je on do tog trenutka kontrolisao. Određena istraživanja sprovedena na miševima pokazala su da fizička aktivnost može zaustaviti ovaj proces degeneracije do kog dolazi sa godinama, ali slični ogledi nikada nisu sprovedeni na ljudima. Upoređujući rezultate izuzetno aktivnih 65-godišnjih trkača, sa njihovim zdravim ali neaktivnim vršnjacima sa jedne, i rekreativno aktivnim 25-godišnjacima sa druge strane, otkriveno je da se broj motornih jedinica starih i mladih, ukoliko su aktivni, praktično ne razlikuje (140±53 u odnosu na 150±43), dok je njihov broj kod starih neaktivnih osoba izuzetno nizak u poređenju (91±22). Rezultati su još jednom pokazali da je intenzivna fizička aktivnost odgovorna za održanje broja motornih jedinica, i mišićnu masu koja iz toga proizilazi.

Old man?Međutim, i ova studija imala je svoje nedostatke. Prilikom ispitivanja merio se broj motornih jedinica samo u mišićima nogu, koji su kod trkača i najaktivniji, što nije dovoljno za odgovor na pitanje da li je jedan tip vežbe rešenje za problem smanjenja mišićne mase celog tela. Iz tog razloga ista grupa istraživača sprovela je još jedan opit, ovoga puta kontrolišući mišiće nadlaktice. Slične grupe upoređene su i ovaj put (27-godišnjaci, slabo aktivni 70-godišnjaci i izuzetno aktivni 66-godišnji trkači), ali sa potpuno drugačijim rezultatima. Iako je broj motornih jedinica trkača bio nešto veći nego kod njihovih neaktivnih vršnjaka, on je bio veoma nizak u odnosu na onaj kod mladih (185±69, 133±69 i 354±113). Uzorak nije bio tako velik (po devet osoba u svakoj grupi) da bi mogli da se donesu neki smeli zaključci i eliminiše određen pozitivan uticaj koji trčanje može imati na celu muskulaturu, ali po svemu sudeći, ono samo je nedovoljno i potreban je dodatan set vežbi i aktivnost celokupnog tela da bi efekti starenja na ukupan broj motornih jedinica bili usporeni ili eliminisani.

Sva ova istraživanja, iako bez konkretnog rešenja za to kako bi sveobuhvatan trening kojim bi se efekti starenja ublažili i odgodili trebalo da izgleda, otvorila su neka pitanja za koja se mislilo da su odavno odgovorena, i pritom nisu davala ni malo razloga za optimizam. U budućnosti, rezultati koji će proisteći iz njih pomoći će nam ne samo da rešimo praktične probleme gubitka mišićne mase, snage i pokretljivosti, već i da redefinišemo šta starost i vitalnost uopšte zapravo znače. Do tada, potrebno je pratiti određene smernice za održavanje tela u dobroj kondiciji, a to podrazumeva vežbe snage podjednako za gornji i donji deo tela, aerobni trening kojim se razvija kardio-vaskularni i disajni sistem, i oni sportovi koji pozitivno utiču na snagu i čvrstinu kostiju i zglobova.

The myth of muscle loss

Prethodno Četiri godine...
Sledeće Run For Your Lives - Kako preživeti zombi apokalipsu